1. ผู้สมัคร Download แบบฟอร์ม พิมพ์เอกสาร กรอกข้อมูลและลงนามด้วยลายมือ   Download ใบคำร้อง
  2. ผู้สมัคร Scan แบบคำร้องกรอกข้อมูลและลงนามเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำมา Browse และ Upload ผ่านระบบ
  3. ผู้สมัคร Scan สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
  4. ผู้สมัคร Scan สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ต้องการแก้ไข เช่น ต้องการแก้ไขชื่อ "ปู่" ต้องแนบสำเนาเอกสารที่ระบุชื่อของ "ปู่" มาด้วย (ต้องเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เท่านั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เป็นต้น)   
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110
  admission@rpca.ac.th  หรือ    thairpca@gmail.com    โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(บริการเฉพาะวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
สอบถามปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร โทร.034-311103
สอบถามวิธีการกรอกข้อมูล โทร.034-312037
สอบถามปัญหาทางเทคนิค โทร.02-0712116

รองรับ Google Chrome และ Firefox เท่านั้น